ประกัน 2+ เบี้ยเหมา Single Rate

รายละเอียด

ประกันภัยรถยนต์ 2+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทางรถยนต์ (กรณีเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น) และจ่ายเบี้ยประกันอัตราเบี้ยเดียวคงที่เท่ากันทุกปี ไม่ต้องเสี่ยงต่อการจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้นในปีถัดไป และอนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (กรณีรถเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดและทราบคู่กรณี)

แผน