ประกันรถยนต์ 3+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ประกันรถยนต์ 3+ เบี้ยเหมา Single Rateรถเก๋งส่วนบุคคล และรถกระบะ
ทุนประกันเฉพาะตัวรถประกัน100,000150,000
เบี้ยประกันรวม (บาท/คัน)4,9005,900
ความเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเอง2,000 บาท/ครั้ง2,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองรถเก๋ง (110)รถกระบะ (210)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายต่อชีวิต - ร่างกาย หรืออนามัย รวมผู้โดยสาร   
300,000 บาท/คน300,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง10,000,000 บาท/ครั้ง
  - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  1,000,000 บาท/ครั้ง1,000,000 บาท/ครั้ง
2. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร
50,000 บาท/คน (1+5) 50,000 บาท/คน (1+5) 
  - ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน (1+5) 50,000 บาท/คน (1+5) 
  - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา200,000 บาท/ครั้ง200,000 บาท/ครั้ง
เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. รับประกันเฉพาะรถเก๋ง (รหัสรถ 110) และรถกระบะใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 210)
2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
3. ไม่จำกัดอายุรถ (ราคาซื้อขายต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)
4. อัตราเบี้ยราคาเดียวตลอดอายุการทำสัญญาทั้งงานปีแรกและต่ออายุประกัน
5. กรณีรถเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดและทราบคู่กรณี (บริษัทฯ อนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)